Dokuments aizpildīts Latvijas valūtā - euro.

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008135590
Nosaukums LATVIJAS RAKETLONA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Malienas iela 26, Rīga, LV-1079
Taksācijas periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014
Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance

Bilance

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008135590 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Bilances aktīvi
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 0 0
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 0 0
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 0 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
2. Ilgtermiņa aizdevumi 75 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 539 50
I. Krājumi 90 0 0
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 0
II. Debitori 120 200 0
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 339 50
Kopā aktīvi 150 539 50

Bilances pasīvi
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Fondi 10 -536 -925
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 0 0
3. Rezerves fonds 40 -536 -925
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 1075 975
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 1075 975
Kopā pasīvi 120 539 50

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008135590 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 30 28
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 900 0
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 1677 1141
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 0 0
VI. Citi ieņēmumi. 60 0 0
VII. Ieņēmumi kopā. 70 2607 1169
VIII. Izdevumi. 80 2218 1355
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 560 215
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 0 0
6. Citi izdevumi. 140 1658 1140
IX. Nodokļi. 150 0 0
X. Izdevumi kopā. 160 2218 1355
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 389 -186

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008135590 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 900 0
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi). 100 900 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 900 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 900 0
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi). 180 0 0
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi). 240 900 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 900 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 900 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 0

Ziedotāju un dāvinātāju saraksts

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008135590 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Ziedotāja tips Valsts NMR kods / personas kods Nosaukums / vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda (summa LV valūtā) Mantiskā (summa LV valūtā) Mērķis Komentārs
Kopā (summa LV valūtā) 900,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (summa LV valūtā) 900,00
1 LR juridiskā persona LV 45403003160 JĒKABPILS PMK SIA 700,00 Noteiktam mērķim
2 LR juridiskā persona LV 45403008064 BRETA SIA 200,00 Noteiktam mērķim

Darbības veidu saraksts

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008135590 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Darbības veida kods (NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) Pamatdarbība
1 9312 Sporta klubu darbība X

Dokumenti, kuri pievienojami kā faili

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008135590 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Dokuments Faila nosaukums
1 Ziņojums LRF_vad.zinojums_2014.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Pielikums_2014 Pielikums_LRF_2014.pdf
4 Revidenta zinojums Revidenta_zin._2014.docx

Dokumenta adresāts: VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Vidzemes pr. klientu apkalpošanas centrs  Parakstītāja vārds, uzvārds: ZIGMĀRS PUIKEVICS 
Izstrādāšanas vieta:   Parakstītāja personas kods: 15036612765 
Dokumenta numurs EDS: 35954234  Parakstītāja amats: vadītājs 
Dokumenta sagatavotājs: ZIGMĀRS PUIKEVICS  Parakstītāja e-pasts: zigmars.puikevics@apollo.lv 
Atbildīgā persona:   Parakstīšanas datums, laiks: 01.04.2015. 0:00:22